Susedské spory – ako ich riešiť?

Konflikty a nezhody medzi susedmi sú súčasťou bežného života, pričom mnohokrát nie sú riešiteľné vzájomnou dohodou. Susedské spory upravuje Občiansky zákonník (ďalej ako "OZ")vo svojej druhej časti, konkrétne v § 127, kde vo vzťahu k vlastníkovi veci ukladá povinnosť zdržať sa všetkého, čím by…

Čítajte viac

Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v skratke BSM, je právny vzťah, ktorý existuje v spojitosti s manželstvom.

Čítajte viac

Diskriminácia na pracovisku

To, ako je so zamestnancami zaobchádzané na pracovisku vo veľkej miere ovplyvňuje ich následné pracovné nasadenie, výkon, ale aj postoj k práci. Príjemné a vyhovujúce pracovné prostredie nie je samozrejmosťou.

Čítajte viac

Ponuka práce – právny asistent

PONUKA PRÁCE Advokátska kancelária LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. so sídlom v Žiline hľadá študenta na pozíciu: právny asistent Miesto výkonu práce: Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina Pracovná pozícia: právny asistent Náplň práce: príprava právnej dokumentácie, komunikácia s orgánmi verejnej moci,…

Čítajte viac

Pôžička jedného z manželov počas trvania BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je vo všeobecnosti viazané na trvanie manželstva. Počas trvania manželstva však nie je vylúčené, že niektorý z manželov podpíše s bankou zmluvu o pôžičke.

Čítajte viac

Zoznam nezistených vlastníkov na stránke Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond zverejnil tzv. zoznam nezistených vlastníkov pôdy, a teda spustil od 1. januára 2023 novú službu - pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov.

Čítajte viac

Nová súdna mapa

Od 01.06.2023 nastala v našej súdnej mape dôležitá zmena. V rámci novej súdnej mapy niektoré súdy zanikli a odovzdali svoju agendu preberajúcemu súdu.

Čítajte viac

Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným – dôvody prijatia tejto úpravy

V minulom článku sme sa zaoberali možnosťou založenia spoločnosti aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Čítajte viac

Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

Vedeli ste o tom, že ak to zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy? Tento spôsob je možné využiť od 01.02.2023.

Čítajte viac

Novinky v pracovnom práve

Minulý rok nám priniesol v pracovnom práve viaceré zmeny. Koncom roka 2022 nastali tak viaceré dôležité zmeny, ktoré si uvedieme nižšie. Jednou z motivácií pre zmeny v pracovnom práve je aj tzv. work-life balance, čo znamená, že ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Zásadná zmena…

Čítajte viac

Zápis do RPVS aj pre české firmy

V poslednom období sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany českých klientov o zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Na základe toho sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku služieb o zápis do RPVS aj pre české firmy. Proces zápisu je možné pohodlne vybaviť aj bez osobného stretnutia.…

Čítajte viac

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Častým dôvodom nehodovosti v cestnej premávke je práve užitie alkoholu zo strany vodiča. Polícia takmer dennodenne upozorňuje na prípady, kedy vodič pod vplyvom týchto látok spôsobí dopravnú nehodu.

Čítajte viac

Upozorňujeme na podvody na inzerátoch

Podvody na inzerátoch sú už dlhodobo známe. Polícia na ne upozorňuje takmer dennodenne. Paradoxom však je, že podvody neprichádzajú len od potencionálnych predávajúcich, ale aj od potencionálnych kupujúcich.

Čítajte viac

Vstupenky na niektoré podujatia sú po novom vystavované na meno diváka

V športovej legislatíve nás od 01. júna zastihli viaceré zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 1/2014 z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorá nadobudla účinnosť už 1. júna 2022.

Čítajte viac

Zmeny v stavebnej legislatíve od 01. apríla 2024

V stavebnej legislatíve nás od 01. apríla 2024 čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili rovno dva nové zákony, ktorými sú a) zákon o výstavbe a b) zákon o územnom plánovaní. Tieto dva nové zákony tak po novom nahradia stavebný zákon z roku 1976.

Čítajte viac

Pôžička jedného z manželov

Azda každý sa stretol v praxi so situáciou, kedy jeden z manželov uzavrel s bankou zmluvu o pôžičke, a to bez vedomia druhého manžela. Aké to má však dôsledky? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je jeden z právnych dôsledkov uzavretia manželstva ako právneho stavu.

Čítajte viac

Zápis požadovaných identifikačných údajov v Obchodnom registri SR

Mali ste už možnosť všimnúť si novú funkciu nášho obchodného registra? Pri zadaní informatívneho výpisu z obchodného registra sa Vám môžu objaviť nasledovné ikony  a . Tieto ikony súvisia práve s povinnosťou dotknutých osôb mať zapísané všetky potrebné identifikačné……

Čítajte viac

Od 1. marca funguje tzv. KURZARBEIT

Odo dňa 01. marca 2022 vstúpi do účinnosti zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona bude možné zo strany zamestnávateľa požiadať o poskytnutie finančnej podpory.

Čítajte viac

Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy spoluvlastník nehnuteľnosti už naďalej nemá záujem zotrvať v spoluvlastníctve s ostatnými spoluvlastníkmi. V prvom rade sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní dohodou. Ak však nedôjde k dohode, zruší…

Čítajte viac

Pomoc pre vymazané subjekty z Obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo v spolupráci s registrovými súdmi spustiť tzv. „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra, ktoré nesplnili svoje povinnosti do stanoveného termínu.

Čítajte viac

Návrh na dodatočné prejednanie dedičstva

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa po právoplatnosti dedičského konania po zosnulom následne objaví ďalší, resp. nový a neprededený majetok.

Čítajte viac

Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa vlastník nehnuteľnosti, a to bytu, domu či pozemku, nemôže domôcť toho, aby jeho nehnuteľnosť bola vyprataná.

Čítajte viac

Povinnosť doplniť údaje do obchodného registra od 01.10.2021

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú okrem iného povinnosť zosúladiť a potvrdiť zapisované údaje uvedené v registri.

Čítajte viac

Zmeny v byrokracii – dokumenty, ktoré už nebude po novom potrebné predkladať

Novelizáciou zákona o byrokracii nastalo niekoľko dôležitých zmien, ktoré majú za úlohu pomôcť občanom pri kontakte s príslušnými úradmi či inštitúciami. Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 01.09.2021. Od tohto dátumu tak nebude potrebné predkladať niektoré typy dokumentov v listinnej podobe.……

Čítajte viac

Trestný zákon sa doplnil o nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania

Novelou Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2021, došlo k zakotveniu nového trestného činu, a to trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Zákonodarca tak reagoval na prípady, v ktorých v súčasnosti masovo stúpa tzv. kybernetická šikana.

Čítajte viac

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po samotnom rozvode tak bývalí manželia musia vyriešiť ešte ďalšiu záležitosť, a to ako si rozdeliť spoločný majetok, ktorý nadobudli počas trvania manželstva.

Čítajte viac

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti

Podnikanie je svojím spôsobom aj riziková činnosť, a to najmä v rámci možného postihu majetku, do ktorého patrí aj spoločný majetok manželov. Občiansky zákonník na tieto situácie pamätá a dáva jednému z manželov (tomu, ktorý nepodniká) možnosť, aby na príslušnom súde podal návrh na zrušenie…

Čítajte viac

Prišla aj Vám výzva na úhradu nedoplatku za služby verejnosti poskytované RTVS?

V praxi sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, kedy sú mnohým adresátom doručované zásielky, v ktorých je uvedené, že voči konkrétnej osobe eviduje poskytovateľ vysielacej služby – napríklad RTVS - značný nedoplatok za poskytnuté vysielacie služby. Paradoxom je, že tieto nedoplatky sú často…

Čítajte viac

Pribudlo nám nové súdne konanie: Konanie o potvrdení vydržania

Ešte donedávna bolo možné zapísať vlastnícke právo, ktoré ste nadobudli k nehnuteľnostiam z titulu vydržania, do príslušného katastra nehnuteľností na základe osvedčenia o vydržaní, ktoré vydávali notári v zmysle platného Notárskeho poriadku.

Čítajte viac

Platcovia DPH POZOR!!! Konečne si môžete pýtať vrátenie odvedenej DPH z neuhradených faktúr

V nadväznosti na množstvo prípadov, v ktorých odberatelia neuhrádzajú dodávateľom faktúry, pričom dodávatelia sú povinní odviesť štátu daň z pridanej hodnoty (DPH) z dodávky tovaru alebo služby, bola s účinnosťou od 01.01.2021 prijatá novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty……

Čítajte viac

S účinnosťou od 01.01.2021 došlo k dôležitej zmene týkajúcej sa klasifikácie trestných činov spáchaných za krízovej situácie

V nadväznosti na množstvo prípadov, v ktorých sa skutky páchateľov trestných činov klasifikovali prísnejšie, a to práve s poukazom na vyhlásený núdzový stav, resp. naďalej trvala krízová situácia z dôvodu pandémie COVID-19, došlo k zmene aplikácie prísnejšej kvalifikovanej skutkovej podstaty, ktorá…

Čítajte viac

Efektívne vymáhanie peňažných pohľadávok – platobný rozkaz

Ak evidujete voči druhej osobe peňažnú pohľadávku a máte záujem o rýchle a zároveň efektívne prejednanie Vašej veci, odporúčame Vám absolvovať s právnym zástupcom konzultáciu o Vašich možnostiach a prípadnom podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Čítajte viac

Novelou Obchodného zákonníka došlo s účinnosťou od 01.10.2020 k viacerým dôležitým zmenám (časť II)

S účinnosťou od 01.10.2020 nastali novelou Obchodného zákonníka viaceré dôležité zmeny, ktoré stoja za zmienku, nakoľko zásadným spôsobom menia niektoré povinnosti subjektov obchodného práva. Tieto zmeny sa týkajú najmä nasledovných skutočností:

Čítajte viac

S účinnosťou od 01.10.2020 dôjde k viacerým zmenám v likvidácií obchodných spoločností

S účinnosťou od 01.10.2020 nastanú v procese likvidácie obchodných spoločností viaceré dôležité zmeny. Tieto zmeny sa okrem iného týkajú predovšetkým:

Čítajte viac

Čo nesmie chýbať v návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností?

Za pozornosť stojí predovšetkým rozsah identifikačných údajov navrhovateľa, ktoré zahŕňajú predovšetkým meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo

Čítajte viac