S účinnosťou od 01.10.2020 nastanú v procese likvidácie obchodných spoločností viaceré dôležité zmeny. Tieto zmeny sa okrem iného týkajú predovšetkým:

  • momentu vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie,
  • povinnosti zložiť preddavok na likvidáciu, ktorého výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
  • odmeny likvidátora a náhrady hotových výdavkov, vrátene zmeny súdneho poplatku za zápis likvidátora,
  • povinnosti likvidátora vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti,
  • stanovenia minimálnej dĺžky trvania likvidácie,
  • upustenia od povinnosti doložiť súhlas od príslušného správcu dane a Sociálnej poisťovne.

V nadväznosti na tieto nemalé zmeny v procese likvidácie, ako aj s poukazom na skutočnosť, že proces likvidácie sa po prijatí týchto zmien skomplikuje a bude finančne náročnejší, odporúčame klientom zvážiť konzultácie a využiť služby v rámci právneho poradenstva.