S účinnosťou od 01.10.2020 nastali novelou Obchodného zákonníka viaceré dôležité zmeny, ktoré stoja za zmienku, nakoľko zásadným spôsobom menia niektoré povinnosti subjektov obchodného práva. Tieto zmeny sa týkajú najmä nasledovných skutočností:

  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom ako sídla spoločnosti musí byť po novom úradne osvedčený,
  • možnosť podať návrhy v listinnej podobe zaniká, tie bude možné podávať už len elektronicky,
  • vylúčenie možnosti navonok obmedziť oprávnenie štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti,
  • osoby oprávnené konať v mene slovenskej a zahraničnej právnickej osoby sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri,
  • súd pristúpi k ex lege výmazu spoločností z obchodného registra aj v prípade, že nevykonali premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro ani do 1. decembra 2020,
  • vylúčenie osôb, voči ktorým je vedená exekúcia, z možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo osôb, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo ktoré sú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, ako aj mnohé ďalšie zmeny.

 

Novela Obchodného zákonníka tak priniesla viaceré dôležité zmeny, ktorých prioritným cieľom je najmä urýchliť proces zapisovania do obchodného registra, ako aj zlepšiť fungovanie obchodného registra ako takého. S poukazom na skutočnosť, že sa jedná o dôležitú zmenu niektorých práv a povinností subjektov obchodného práva, odporúčame klientom v prípade potreby zvážiť konzultácie a využiť služby v rámci právneho poradenstva.