Ak evidujete voči druhej osobe peňažnú pohľadávku a máte záujem o rýchle a zároveň efektívne prejednanie Vašej veci, odporúčame Vám absolvovať s právnym zástupcom konzultáciu o Vašich možnostiach a prípadnom podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Platobný rozkaz je druh súdneho rozhodnutia, ktorého hlavnou výhodou je skrátenie a zrýchlenie konania. Ak je podaný návrh na vydanie platobného rozkazu dostatočne dôvodný, ako aj podložený dôkazmi, súd vydá platobný rozkaz, pričom rozhodne, aby žalovaný do 15 dní od jeho doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Na záver napokon uvádzame, že na to, aby súd mohol platobný rozkaz vydať, je potrebné splniť niekoľko podmienok:

  1. žalobca podá žalobu, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu,
  2. žaloba smeruje k dosiahnutiu peňažného plnenia,
  3. v žalobe musia byť uvedené také skutočnosti, tvrdené žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti (najmä ak vyplývajú z predložených dôkazov) a možno rozhodnúť vo veci samej alebo jej časti.