Azda každý sa stretol v praxi so situáciou, kedy jeden z manželov uzavrel s bankou zmluvu o pôžičke, a to bez vedomia druhého manžela. Aké to má však dôsledky? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je jeden z právnych dôsledkov uzavretia manželstva ako právneho stavu. Ide o špecifický druh spoluvlastníctva, ktorý môže vzniknúť výlučne len medzi manželmi. V bezpodielovom spoluvlastníctve nemá ani jeden z manželov svoj majetkový podiel. Majetok, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov tak patrí manželom spoločne a nerozdielne. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetok majetok, ktorý manželia nadobudnú po uzatvorení manželstva až do jeho samotného zániku. Poznáme však viaceré výnimky, a to napríklad veci získané ako dedičstvo alebo dar.

Ako je to však s pôžičkou? Pomerne jednoznačnú odpoveď ponúka Občiansky zákonník, ktorý vo svojom ustanovení § 147 ods. 1 uvádza, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Inými slovami to znamená, že aj keď práva a povinnosti zo zmluvy o pôžičke znáša iba ten manžel, ktorý túto zmluvu uzavrel, v prípade, ak dôjde k výkonu rozhodnutia (teda k exekúcií), môže byť pohľadávka uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Druhý manžel tak môže prísť aj o svoj majetok napriek tomu, že zmluvu neuzavrel a de facto v nej nefiguruje ako dlžník.