Rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po samotnom rozvode tak bývalí manželia musia vyriešiť ešte ďalšiu záležitosť, a to ako si rozdeliť spoločný majetok, ktorý nadobudli počas trvania manželstva. V prvom rade sa manželia môžu dohodnúť na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva dohodou. Pokiaľ sa bývalí manželia dohodnúť nevedia, do úvahy prichádza podanie návrhu na súd. Oprávnený podať návrh je ktorýkoľvek z bývalých manželov. Dohoda manželov, prípadne možnosť podať návrh na súd je však časovo ohraničená a k vyporiadaniu musí dôjsť najneskôr do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda do troch rokov od rozvodu manželstva.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

V prípade, ak máte o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. V rámci zastúpenia Vám pripravíme predmetný návrh, budeme Vás zároveň zastupovať v konaní pred súdom a napokon, ak je to potrebné, Vám poskytneme pomoc aj pri následnom podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.