V nadväznosti na množstvo prípadov, v ktorých odberatelia neuhrádzajú dodávateľom faktúry, pričom dodávatelia sú povinní odviesť štátu daň z pridanej hodnoty (DPH) z dodávky tovaru alebo služby, bola s účinnosťou od 01.01.2021 prijatá novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH).

Po novom tak majú podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH, nárok na vrátenie odvedenej DPH z nezaplatených faktúr. Ak si však chcete uplatniť daný nárok, je potrebné splniť niekoľko dôležitých podmienok uvedených v ustanovení § 25a zákona o DPH.

 

Na to, aby sa pohľadávka považovala za nevymožiteľnú je okrem iného potrebné, aby:

  • pohľadávka bola vymáhaná v exekučnom konaní a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená,
  • sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní a i) konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, ii) konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku a iii) na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz,
  • sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení a i) konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ii) na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní, alebo iii) súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,
  • odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,
  • odberateľ (dlžník) zomrel a súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba nezanechala žiadny majetok alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, alebo táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva,
  • uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
  • bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená.

Zároveň však upozorňujeme, že platiteľ DPH nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, ak

  • odberateľ (dlžník) je alebo v deň dodania tovaru alebo služby bol vo vzťahu k platiteľovi osobou spriaznenou alebo blízkou,
  • tovar alebo služba bola dodaná odberateľovi (dlžníkovi) po vyhlásení konkurzu na majetok odberateľa (dlžníka) alebo
  • najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel, vedieť mal alebo vedieť mohol, že odberateľ (dlžník) úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby, a to s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho obchodného vzťahu.

 

Platiteľom DPH tak odporúčame, aby v svojom záujme uplatňovali svoje práva a nároky čo najskôr. V prípade záujmu Vám radi pomôžeme.