V športovej legislatíve nás od 01. júna zastihli viaceré zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 1/2014 z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorá nadobudla účinnosť už 1. júna 2022. Vyššie uvedená novela bola reakciou na početné protiprávne konanie divákov na usporiadaných podujatiach, a to najmä na športových zápasoch.

Vstupenky na niektoré podujatia budete po novom môcť zakúpiť len na meno. Teda vstupenky na predmetné podujatie budú musieť byť označené jeho menom a priezviskom. Povinnosť takto vystavovať vstupenky bude mať organizátor daného podujatia, pričom pri vstupe na podujatie sa bude táto skutočnosť povinne kontrolovať. Divák bude môcť byť na podujatie pustený až po overení jeho totožnosti, a to na základe dokladu totožnosti alebo iného dokladu nahrádzajúceho doklad totožnosti. Organizátor bude zároveň povinný získavať a uchovávať údaje o divákovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu na účel vystavenia vstupenky na meno a priezvisko diváka a na účel vedenia zoznamu divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, ktorý organizátor podujatia vedie a tieto údaje bude povinný uchovávať po dobu 30 dní odo dňa skončenia podujatia. Zároveň v prípade potreby bude organizátor podujatia povinný poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko, a to na účely prípadného dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní, ktorých by sa diváci dopustili počas podujatia.