V praxi sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, kedy sú mnohým adresátom doručované zásielky, v ktorých je uvedené, že voči konkrétnej osobe eviduje poskytovateľ vysielacej služby – napríklad RTVS – značný nedoplatok za poskytnuté vysielacie služby. Paradoxom je, že tieto nedoplatky sú často požadované aj za obdobie viac ako 10 rokov. Je však nutné pripomenúť, že elementárnym znakom spotrebiteľského vzťahu je poskytovanie vysielacích služieb na strane poskytovateľa, ktoré adresát – fyzická osoba ako spotrebiteľ na druhej strane prijíma, a teda ide čisto o spotrebiteľskú službu. K tomuto tvrdeniu sa jednoznačne prikláňa aj rozhodovacia prax súdov. Za najdôležitejšie však treba považovať, že ide o pohľadávku, ktorá je premlčateľná, a teda ako spotrebiteľ máte náležité právo vzniesť námietku premlčania a uhradiť tak iba tú časť pohľadávky, ktorá nepodlieha premlčaniu.

V prípade, ak máte s touto situáciou osobné skúsenosti, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, prípadne zastúpenie, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia.