V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy spoluvlastník nehnuteľnosti už naďalej nemá záujem zotrvať v spoluvlastníctve s ostatnými spoluvlastníkmi. V prvom rade sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní dohodou. Ak však nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Pri samotnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa preferuje najskôr reálne rozdelenie samotnej nehnuteľnosti, a to podľa spoluvlastníckych podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V prípade, ak máte o vypracovanie predmetnej dohody alebo o podanie tohto návrhu na súd záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o rozdelenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vrátane jej podania na príslušný súd. Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.