Novelou Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.07.2021, došlo k zakotveniu nového trestného činu, a to trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Zákonodarca tak reagoval na prípady, v ktorých v súčasnosti masovo stúpa tzv. kybernetická šikana. Ide o špecifický druh šikany, ktorý je realizovaný informačnými a komunikačnými technológiami. Tzv. kybernetická šikana sa môže prejavovať viacerými spôsobmi – akými sú napríklad obťažovanie, zastrašovanie, krádež identity či šírenie osobných alebo nepravdivých informácií.

Je nutné však uviesť, že v zmysle ust. § 360b ods. 1 Trestného zákona musí ísť o úmyselné konanie páchateľa takej intenzity, že prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného, a to tým, že
a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.

V prípade Vášho záujmu Vám radi poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. V rámci zastúpenia Vám poskytneme pomoc aj pri podaní prípadného trestného oznámenia.