V stavebnej legislatíve nás od 01. apríla 2024 čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili rovno dva nové zákony, ktorými sú a) zákon o výstavbe a b) zákon o územnom plánovaní. Tieto dva nové zákony tak po novom nahradia stavebný zákon z roku 1976.

Medzi najväčšie zmeny bude patriť najmä:
• Vznik nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Tento sa stane ústredným orgánom štátnej správy, ktorý bude mať celoslovenskú pôsobnosť, a to najmä pre územné plánovanie, výstavbu či vyvlastnenie.
• Pod tento úrad budú ďalej spadať regionálne úrady, ktoré budú mať samostatne vyčlenený svoj územný obvod pôsobnosti. Regionálnych úradov bude celkovo 8 so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline.
• Po vzniku vyššie uvedeného úradu tak obce stratia svoje postavenie stavebného úradu v konaní v prvom stupni a toto postavenie po novom nadobudnú práve spomínané regionálne úrady.
• Novinkou v zákone o výstavbe bude aj nový pojem, a to tzv. nepovolené stavebné práce. V skratke ide o stavebné práce, ktoré sa uskutočňujú v rozpore so zákonom, napríklad bez ohlásenia, v rozpore s ohlásením, či v rozpore s overeným projektom stavby a podobne.
• Zákon o výstavbe už ďalej nebude počítať ani s možnosťou dodatočného zlegalizovania už postavenej čiernej stavby, pričom stavebný úrad nebude môcť stavebníkovi ani vydať dodatočné stavebné povolenie.
• Zmení sa pozícia aj samotného projektanta, ktorý bude po novom zodpovedať za vypracovanie projektovej dokumentácie. Novinkou bude aj inštitút tzv. generálneho projektanta.