Minulý rok nám priniesol v pracovnom práve viaceré zmeny. Koncom roka 2022 nastali tak viaceré dôležité zmeny, ktoré si uvedieme nižšie. Jednou z motivácií pre zmeny v pracovnom práve je aj tzv. work-life balance, čo znamená, že ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Zásadná zmena spočíva napríklad v zavedení tzv. otcovskej dovolenky, kde nárok patrí otcovi v rozsahu 14 kalendárnych dní, a to v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Medzi ďalšie zmeny patrí skutočnosť, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času; tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska ochrany zamestnancov je napríklad pozitívna zmena v tom, že ak zamestnanec v pracovnoprávnom spore oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo z dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje práva a právom chránené záujmy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, zamestnávateľ musí preukázať, že k skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov.

V prípade, že potrebujete poskytnúť právne poradenstvo v tejto oblasti, radi vám pomôžeme.