Mali ste už možnosť všimnúť si novú funkciu nášho obchodného registra? Pri zadaní informatívneho výpisu z obchodného registra sa Vám môžu objaviť nasledovné ikony  a . Tieto ikony súvisia práve s povinnosťou dotknutých osôb mať zapísané všetky potrebné identifikačné údaje.

V zmysle § 15g ods. 10 zákona o obchodnom registri sú fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Ak ste si túto vyššie uvedenú povinnosť nesplnili, v informatívnom výpise obchodného registra Vám „svieti“ červená ikonka, ktorá signalizuje, že osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje.

V prípade, ak máte záujem o doplnenie požadovaných identifikačných údajov, radi Vám poradíme a pripravíme Vám návrh na zápis týchto údajov vrátane jeho podania na príslušný súd.