Ešte donedávna bolo možné zapísať vlastnícke právo, ktoré ste nadobudli k nehnuteľnostiam z titulu vydržania, do príslušného katastra nehnuteľností na základe osvedčenia o vydržaní, ktoré vydávali notári v zmysle platného Notárskeho poriadku.

V nadväznosti na početné prípady, kedy dochádzalo k  zneužívaniu tohto inštitútu, ako aj kvôli efektívnemu a nezávislému posúdeniu jednotlivých prípadov, došlo k novelizácií Civilného mimosporového poriadku. V zmysle tejto novely, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2021, dôjde k presunu tejto právomoci z notárov na súdy. O potvrdení vydržania tak bude po novom rozhodovať súd, pričom príslušným bude súd v obvode ktorého sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť. Ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, bude osobou oprávnenou na podanie návrhu na začatie konania na príslušnom súde. Výška súdneho poplatku za podanie tohto návrhu je stanovená vo výške 99,50€.

V prípade, ak máte záujem iniciovať toto nové súdne konanie a máte záujem o právne poradenstvo, prípadne zastúpenie, neváhajte nás kontaktovať.