V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa vlastník nehnuteľnosti, a to bytu, domu či pozemku, nemôže domôcť toho, aby jeho nehnuteľnosť bola vyprataná. Môže ísť o prípady skončenia nájomného vzťahu, kedy nájomca odmieta opustiť predtým prenajatý byt, či o hnuteľné veci, ktoré tretia osoba „uskladnila“ na Vašom pozemku a odmieta ich odpratať. Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

V tomto kontexte Vám však neodporúčame riešiť danú situáciu tak, že spornú nehnuteľnosť vypracete sami „na vlastnú päsť“. Ako vhodné riešenie sa javí práve podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti na súd. Príslušným prvostupňovým súdom je súd, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Aktívne legitimovaným účastníkom súdneho konania je vlastník nehnuteľnosti, a naopak pasívne legitimovaným subjektom je osoba, ktorá „užíva“ danú nehnuteľnosť bez právneho dôvodu.

V prípade, ak máte o podanie tejto žaloby záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o vypratanie nehnuteľnosti vrátane jej podania na príslušný súd.  Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.