V poslednom období sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany českých klientov o zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Na základe toho sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku služieb o zápis do RPVS aj pre české firmy. Proces zápisu je možné pohodlne vybaviť aj bez osobného stretnutia. 

Kto je partner verejného sektora? 

  • Je to je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.
  • Do registra sa povinne zapisujú napríklad aj osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba, na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia.

Čo je pri zápise do RPVS dôležité?

  • Partner verejného sektora sa do RPVS nemôže zapísať sám, ale musí si zabezpečiť oprávnenú osobu. 
  • Jednou z týchto oprávnených osôb je aj advokát, s ktorým musí partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
  • Oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS tzn. prvozápis, zmena či výmaz zapísaných údajov. 

Aký je postup pri zápise do RPVS?

  1. Partner verejného sektora musí oprávnenej osobe doložiť požadované dokumenty, napr. v prípade s.r.o. je to zakladateľská listina, výpis z Obchodného registra, zoznam konečných užívateľov výhod.Ku každému konečnému užívateľovi výhod partner verejného sektora poskytne zároveň potrebné identifikačné údaje.
  2. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov vypracuje tzv. verifikačný dokument, v ktorom identifikuje konečného užívateľa výhod a popíše vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera. 
  3. Následne verifikačný dokument spolu s prílohami pošle registrovému orgánu, ktorý návrh posúdi a rozhodne, či subjekt do registra zapíše.
  4. Po obdržaní všetkých potrebných vstupných dokladov trvá celý proces zápisu 3 – 5 dní. 

Ak máte záujem o spoluprácu pri zápise do RPVS s našou Advokátskou Kanceláriou, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 903 885 480 alebo mailom na lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk.