Podnikanie je svojím spôsobom aj riziková činnosť, a to najmä v rámci možného postihu majetku, do ktorého patrí aj spoločný majetok manželov. Občiansky zákonník na tieto situácie pamätá a dáva jednému z manželov (tomu, ktorý nepodniká) možnosť, aby na príslušnom súde podal návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade ak podnikajú obaja manželia, návrh môže podať ktorýkoľvek z nich. Ak súd toto bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zruší, manželia tak zamedzia ďalšiemu nadobúdaniu majetku do bezpodielového spoluvlastníctva. Následne majetok, ktorý dovtedy do bezpodielového spoluvlastníctva nadobudli, si môžu medzi sebou vyporiadať, a to vzájomnou dohodou alebo súdnou cestou.

V prípade, ak máte o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. V rámci zastúpenia Vám pripravíme predmetný návrh, budeme Vás zároveň zastupovať v konaní pred súdom a napokon Vám poskytneme pomoc aj pri následnom vyporiadaní spoločného majetku, ktorý ešte do zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.