Od 01.06.2023 nastala v našej súdnej mape dôležitá zmena. V rámci novej súdnej mapy niektoré súdy zanikli a odovzdali svoju agendu preberajúcemu súdu.

Medzi hlavné ciele novej súdnej mapy patrí predovšetkým:
Špecializácia sudcov – kde vzniklo 5 špecializovaných skupín sudcov – civilných, obchodných, trestných, rodinných a správnych.
Rýchlosť konania – so špecializáciou súdov súvisí aj rýchlosť konania, kde sa predpokladá, že špecializácia sudcov má zabezpečiť rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.
Zväčšenie súdnych obvodov – kde zväčšením súdnych obvodov sa predpokladá, že v obvode bude viac sudcov, ktorí sa budú môcť špecializovať na jeden druh agendy, a to na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú agendu.

Novinkou je aj vznik samostatných správnych súdov so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ďalej v Bratislave a v Košiciach vzniknú nové mestské súdy.

Občan v prípadoch ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania na najbližšom pracovisku súdu, aj v sídle súdu. Na pojednávaniach a iných úkonoch súdu sa bude môcť účastník konania zúčastniť v sídle súdu, rovnako na jeho pracovisku. Pojednávanie bude možné aj na pracovisku iného orgánu verejnej moci. V civilnej agende už bude možné aj online pojednávanie. Účastník konania sa na ňom bude môcť zúčastniť z ktoréhokoľvek miesta umožňujúceho online pripojenie, prípadne spred obrazovky.