Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je vo všeobecnosti viazané na trvanie manželstva. Počas trvania manželstva však nie je vylúčené, že niektorý z manželov podpíše s bankou zmluvu o pôžičke. Ide pomerne o časté prípady kedy druhý manžel ani nemá vedomosť o tom, že takáto pôžička bola poskytnutá. Otázkou teda je, ako prípadné nesplácanie pôžičky môže ovplyvniť druhého z manželov – nedlžníka.


V zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

„Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“

Z uvedeného tak môžeme konštatovať, že práva a povinnosti z tohto záväzku znáša iba manžel, ktorý do záväzku vstúpil, teda ten, ktorý zmluvu o pôžičke podpísal. Avšak v prípade, ak tento manžel pôžičku splácať nebude a dôjde následne k vymáhaniu dlžnej sumy, môže byť pohľadávka uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM a druhý manžel je povinný strpieť tento výkon rozhodnutia, a to napriek skutočnosti, že v záväzku nefiguruje ako dlžník a zmluvu nepodpísal.