Ponúkame právne poradenstvo a služby, ktoré naplnia vaše očakávania

Kontaktujte nás

Obchodné právo


Zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností. Zápis konečného užívateľa výhod - Od 1.11.2018 vzniká firmám nová povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Pokiaľ firma túto povinnosť nesplní, konateľ môže dostať pokutu. Zastupovanie vo veciach zápisov do obchodného registra a živnostenského registra. Nekalá súťaž, klamlivá reklama. Právne vzťahy vnútri spoločnosti. Všetky úkony pomocou zaručeného elektronického podpisu.

Občianske právo


Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv. Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vysporiadanie BSM, vymáhanie pohľadávok. Úprava práv k nehnuteľnostiam. Spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi. Zastupovanie v exekučnom konaní.

Právo nehnuteľností


Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Úprava práv k nehnuteľnostiam. Vyporiadanie pozemkov. Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom. Spisovanie žalôb a iných podaní. Železničné právo.

Zmluvné právo


Príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Uplatňovanie nárokov pri porušení zmluvy. Podrobné analýzy zmlúv a detailné riešenia jednotlivých problémov.

Pracovné právo


Príprava a vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí. Zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch k zamestnávateľom. Zastupovanie zamestnávateľov vo vzťahoch k zamestnancom. Zastupovanie v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Zastupovanie v konaní o náhradu škody.

Trestné právo


Obhajoba v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom. Uplatňovanie nárokov poškodených.

Verejné obstarávanie


Poradenstvo v rámci verejného obstarávania poskytujeme spoločnostiam či iným subjektom, ktoré pôsobia v rámci rôznych odvetví. Môžeme Vám tak ponúknuť poradenstvo a servis, ktorý potrebujete ako verejný obstarávateľ či zadávateľ iných výberových konaní. Poradenstvo pozostáva najmä z poradenstva uchádzačom vo verejných obstarávaniach, či skúmania podmienok samotnej účasti vo verejnom obstarávaní, pričom našou úlohou bude nastavenie vhodného postupu pri Vašej účasti vo verejnom obstarávaní. Ďalej Vám môžeme poskytnúť naše služby aj pri vykonávaní Vašej registrácie na príslušnom portáli a s tým súvisiacej správy Vášho účtu, pričom Vás môžeme zastupovať aj pri podávaní prípadných námietok alebo pri konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie a súdmi.

Osobnostné práva


Posúdenie primeranosti zásahu. Zastupovanie pred súdom. Vypracovanie žalôb na ochranu osobnosti alebo ochranu dobrej povesti právnickej osoby.

Register partnerov verejného sektora


Komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora. Monitorovanie legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora. Posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora.

Ochrana osobných údajov – GDPR


Odborne Vám pomôžeme s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov (tzv GDPR), a to vypracovaním príslušnej dokumentácie v úzkej súčinnosti s IZ špecialistami.

O nás

Advokátska kancelária LALINSKY ADVOKAT s.r.o. vznikla koncom roka 2012. Pre všetky Vaše potreby veľmi úzko spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, notárskym úradom a exekútorom, čím zabezpečuje trvalú splniteľnosť všetkých požiadaviek aj najnáročnejších klientov k maximálnej spokojnosti a v najvyššej kvalite.

JUDr. Andrej Lalinský

advokát, konateľ

JUDr. Michaela Slaninková-Furdíková

advokátka

JUDr. Katarína Stráňavová        

koncipientka

Mgr. Michaela Sklenárová

koncipientka

JUDr. Eva Slováková

koncipientka

Mgr. Mária Martiniaková | Office Manager
Mail: info@lalinskyadvokat.sk
Tel: 0903 272 347