Konflikty a nezhody medzi susedmi sú súčasťou bežného života, pričom mnohokrát nie sú riešiteľné vzájomnou dohodou. Susedské spory upravuje Občiansky zákonník (ďalej ako „OZ“)vo svojej druhej časti, konkrétne v § 127, kde vo vzťahu k vlastníkovi veci ukladá povinnosť zdržať sa všetkého, čím by výkonom svojho práva nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ide o dôležitý aspekt ochrany vlastníckeho práva, pričom sa každému vlastníkovi veci zakazuje obťažovať alebo ohrozovať výkon práv susedov. K tomuto neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva medzi susedmi dochádza prostredníctvom imisii.

Imisie spočívajú v zasahovaní do sféry susedskej veci napríklad presahovaním konárov stromov, koreňov, tienením, v zásahoch plynnými látkami, hlukom, pevnými, tekutými odpadmi, dymom, vnikaním zvierat či osôb na cudzií majetok a podobne. V prípade, že už došlo k takémuto zásahu do vlastníckeho práva a nie je možná dohoda, či iné mimosúdne riešenie, súd môže uložiť osobe povinnosť zamedzenia takéhoto obťažovania alebo ohrozovania výkonu práv susedného vlastníka. Vzhľadom na takúto situáciu sa ochrana poskytuje už existujúcemu obťažovaniu susedskými imisiami, nie len hroziacemu rušeniu. Je dôležité zdôrazniť, že sa nezakazuje akékoľvek obťažovanie, ale iba také, ktoré svojou intenzitou a trvaním prekračuje primeranú mieru alebo vážne ohrozuje výkon práv suseda.

Prostredníctvom negatórnej žaloby je okrem iného možné uložiť aj povinnosť oplotiť pozemok. Osobitný dôraz je kladený na riešenie problému presahovania vetiev alebo koreňov stromu na pozemok. V tomto prípade zákon umožňuje odstrániť zo svojho pozemku tieto presahujúce časti stromu za predpokladu, že je to vykonané šetrne a mimo vegetačného obdobia rastliny. Tento zásah musí opäť spĺňať požiadavku primeranosti tak, aby nedošlo k zničeniu rastliny. Koncepcia susedských vzťahov upravená v § 127 OZ sa nevzťahuje len na bezprostredných susedov, ale aj ďalších vlastníkov veci, ktorí môžu byť takýmito zásahmi do vlastníckeho práva ohrození.

Ak sa stratávate s podobnými problémami, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, kde Vám s
riešením susedských sporov radi pomôžeme.