Novelizáciou zákona o byrokracii nastalo niekoľko dôležitých zmien, ktoré majú za úlohu pomôcť občanom pri kontakte s príslušnými úradmi či inštitúciami. Predmetná novela nadobudla účinnosť dňa 01.09.2021. Od tohto dátumu tak nebude potrebné predkladať niektoré typy dokumentov v listinnej podobe. Vyššie uvedená novela bola prijatá s poukazom na zásadu „jedenkrát a dosť“, pričom po novom sa zavádza povinnosť získavať a využívať elektronické údaje, ktoré sú evidované v informačných systémoch verejnej správy. Význam tejto zásady spočíva v tom, že pokiaľ štát už disponuje nejakým údajom, nemal by občana neprimerane zaťažovať jeho opätovným požadovaním a mal by si ho iniciatívne z prístupného systému získať sám.

Pozrite si prehľad najdôležitejších potvrdení a listín, ktoré po novom nebude potrebné opätovne predkladať:
a) kópia rodného listu,
b) kópia sobášneho listu,
c) kópia úmrtného listu,
d) potvrdenie o pobyte,
e) potvrdenie že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz,
f) potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
g) vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
h) výpis z centrálneho registra exekúcií,
i) či doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie.