To, ako je so zamestnancami zaobchádzané na pracovisku vo veľkej miere ovplyvňuje ich následné pracovné nasadenie, výkon, ale aj postoj k práci. Príjemné a vyhovujúce pracovné prostredie nie je samozrejmosťou. Ak máte pocit, že je s Vami zo strany zamestnávateľa zaobchádzané inak než s ostatnými zamestnancami, Zákonník práce Vám ponúka niekoľko možností, ako sa voči diskriminácii v pracovnom pomere brániť.

Je však dôležité uvedomiť si, že nie každé nerovnaké zaobchádzanie je zároveň diskrimináciou. Ako príklad možno uviesť situáciu, kedy Vás Váš nadriadený odmietne povýšiť z dôvodu Vášho vyššieho veku, alebo situáciu, keď Vás zamestnávateľ po prijímacom konaní prijme na pracovnú pozíciu aj s ďalšími uchádzačmi, ale s tým, že Vy jediný budete pracovať ako živnostník, avšak s ostatnými uchádzačmi uzatvoril pracovný pomer na dobu neurčitú, pričom jediný rozdiel medzi Vami a ostatnými uchádzačmi je Váš zdravotný stav.

Prvý spôsob, ktorým sa môžeme brániť voči diskriminácii na pracovisku, nachádzame v §12 ods. 7 ZP, a to sťažnosť adresovanú zamestnávateľovi. V sťažnosti môžete žiadať odstránenie protiprávneho stavu, a aj o zavedenie takéto druhu opatrenia, ktoré zabráni ďalšiemu porušovaniu Vašich práv. Tiež môžete zvážiť i nárok na náhradu nemajetkovej ujmy. Zamestnávateľ má povinnosť na takúto sťažnosť bezodkladne odpovedať, upustiť od protiprávneho konania a odstrániť jeho následky.

V prípade, že Váš zamestnávateľ na túto sťažnosť neprihliada a máte za to, že je opodstatnená, máte právo podať podnet na príslušný inšpektorát práce. Týmto spôsobom sa tak dostanete už k druhému spôsobu ochrany voči diskriminácií. Inšpektorát práce bude skúmať, či bolo na Vašu sťažnosť odpovedané, a zároveň, či sa ňou zamestnávateľ náležite zaoberal.

Vaše právo na súdnu ochranu však ostáva nedotknuté. Na súde sa môžete brániť prostredníctvom antidiskriminačnej žaloby. Je ale nevyhnutné mať k dispozícií dostatočné dôkazy na to, že k diskriminácií z dôvodov uvedených v §13 ods.2 skutočne došlo, prípadne stále dochádza. Je vhodné mať k dispozícií aj poradné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národného antidiskriminačného orgánu.

V prípade, že máte podobný problém, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, kde Vám s problémom radi pomôžeme.