Spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú okrem iného povinnosť zosúladiť a potvrdiť zapisované údaje uvedené v registri. Za dôležité zároveň považujeme to, že spoločnosti majú pri podaní návrhu na zápis zmeny údajov v obchodom registri po dátume 30. september 2021 povinnosť doplniť identifikačné údaje nasledovných osôb.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (ako je dátum narodenia, rodné číslo, prípadne iný identifikátor akým je číslo občianskeho preukazu alebo IČO, ak ide o právnickú osobu) o:

  • spoločníkoch,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020,

sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zapísania identifikačných údajov do obchodného registra do uvedeného dátumu, hrozí podnikateľom sankcia, a to pokuta do výšky 3 310 eur.

V prípade, ak máte o doplnenie údajov do obchodného registra záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra vrátane jeho podania na príslušný súd.