V nadväznosti na množstvo prípadov, v ktorých sa skutky páchateľov trestných činov klasifikovali prísnejšie, a to práve s poukazom na vyhlásený núdzový stav, resp. naďalej trvala krízová situácia z dôvodu pandémie COVID-19, došlo k zmene aplikácie prísnejšej kvalifikovanej skutkovej podstaty, ktorá spočívala v spáchaní daného skutku počas krízovej situácie.

Ako názorný príklad možno uviesť  trestný čin krádeže. V médiách v súčasnosti odznievali prípady s ktorými sme sa v praxi stretli, keď krádež v rámci ktorej spôsobil páchateľ škodu aj menšiu ako 10€ (napr. špekačky a syr za 6,Eur!!!),  bola klasifikovaná ako obzvlášť závažný zločin, a to práve z dôvodu, že sa v tomto prípade aplikovala prísnejšia kvalifikovaná skutková podstata, ktorá uvádza, že odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin za krízovej situácie. Aby sa predišlo práve takýmto „drakonickým“ a často nespravodlivým sadzbám, bola s účinnosťou od 01.01.2021 prijatá novela Trestného zákona, v zmysle ktorej sa ustanovenia v spojitosti s krízovou situáciou nepoužijú, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

 

V praxi to inými slovami znamená, že ak sa páchateľ dopustí krádeže bez toho, aby táto krádež bola spáchaná v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom (napríklad by ukradol v potravinách tovar  –  jedlo pre svoju potrebu), nebude možné aplikovať príslušné ustanovenie zákona v rámci ktorého by páchateľovi hrozila prísnejšia trestná sadzba z dôvodu spáchania trestného činu za krízovej situácie.