Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v skratke BSM, je právny vzťah, ktorý existuje v spojitosti s manželstvom. Ustanovenie §143 Občianskeho zákonníka nám hovorí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Toto pravidlo však neplatí absolútne a do BSM nepatria napríklad veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Občiansky zákonník pozná aj spôsob, ktorým sa dá rozšíriť alebo zúžiť rozsah majetku patriaceho do BSM. Tento odchylný spôsob rozsahu majetku patriaceho do BSM je možné uskutočniť prostredníctvom dohody manželov o modifikácií BSM. Obligatórnou podmienkou platného uzavretia tejto dohody je forma notárskej zápisnice, ktorej nedodržanie je sankcionované absolútnou neplatnosťou.

Na základe tejto skutočnosti je možné do BSM zahrnúť napríklad veci získané dedičstvom, darom, alebo sa manželia môžu dohodnúť, že do BSM nebudú patriť príjmy zo sociálneho zabezpečenia jedného z manželov, ktoré by inak do BSM patrili. Obdobne je touto dohodou možné dohodnúť správu spoločného majetku, či dohodnúť sa, že bezpodielové spoluvlastníctvo vznikne až dňom zániku manželstva. To znamená, že manželia počas trvania manželstva nadobúdajú všetky veci do svojho výlučného vlastníctva, disponujú s nimi podľa vlastného uváženia, a až v prípade, že dôjde k zániku manželstva, všetky tieto nadobudnuté veci sa stávajú súčasťou BSM, pričom následne dôjde k jeho vysporiadaniu. Na záver je dôležité poznamenať, že dohodu o modifikácií BSM je možné uzatvoriť iba do budúcna na veci, ktoré manželia ešte len nadobudnú.

V prípade, že máte záujem o rozšírenie alebo zúženie rozsahu BSM, či jeho inú modifikáciu, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, kde Vám v danej oblasti radi pomôžeme.