Za pozornosť stojí predovšetkým rozsah identifikačných údajov navrhovateľa, ktoré zahŕňajú predovšetkým meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor), miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, akou je napríklad obchodná spoločnosť, požadovanými údajmi sú najmä obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo, adresa na doručovanie, ak je odlišná od sídla. V praxi často dochádza k prípadom, keď navrhovateľ napríklad neuvedie do návrhu na vklad svoje rodné číslo.

 

 

Okrem iného je potrebné uviesť aj názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný, uvedenie predmetu návrhu, označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, riadne označenie nehnuteľností v zmysle zákona, označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku (aj toto je údaj, ktorý v praxi navrhovatelia často neuvádzajú), označenie príloh, žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie a iné. Všetky obligatórne náležitosti návrhu na vklad je možné nájsť v ustanovení § 24 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon).