Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Častým dôvodom nehodovosti v cestnej premávke je práve užitie alkoholu zo strany vodiča. Polícia takmer dennodenne upozorňuje na prípady, kedy vodič pod vplyvom týchto látok spôsobí dopravnú nehodu.

Ohrozenie pod vplyvom návykových látok je upravené v § 289 Trestného zákona. Táto skutková podstata zahŕňa konanie páchateľa, ktorý vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo
zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Dokazovanie alkoholu v krvi sa vykonáva dvoma možnými spôsobmi, a to buď dychovou skúškou alebo odberom krvi.

Tolerancia alkoholu je v podmienkach slovenskej právnej úpravy nulová, takže ide o najprísnejšiu možnú úpravu. Upozorňujeme však na to, že rozdiel medzi tým, či sa páchateľ dopustí trestného činu alebo priestupku pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu, je v nameranej hodnote alkoholu. Prax je taká, že v prípade, ak je nameraná hladina alkoholu do jedného promile, ide o priestupok. Naopak, ak túto hranicu hodnoty alkoholu prekročíte, je takýto spôsob vedenia motorového vozidla považovaný za trestný čin a možné následky pre Vás sú tak závažnejšie.

V prípade ak máte záujem o poskytnutie právneho poradenstva v podobnej veci, radi Vám pomôžeme.


Upozorňujeme na podvody na inzerátoch

Podvody na inzerátoch sú už dlhodobo známe. Polícia na ne upozorňuje takmer dennodenne. Paradoxom však je, že podvody neprichádzajú len od potencionálnych predávajúcich, ale aj od potencionálnych kupujúcich.Čítajte viac


Vstupenky na niektoré podujatia sú po novom vystavované na meno diváka

V športovej legislatíve nás od 01. júna zastihli viaceré zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 1/2014 z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorá nadobudla účinnosť už 1. júna 2022. Čítajte viac


Zmeny v stavebnej legislatíve od 01. apríla 2024

V stavebnej legislatíve nás od 01. apríla 2024 čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili rovno dva nové zákony, ktorými sú a) zákon o výstavbe a b) zákon o územnom plánovaní. Tieto dva nové zákony tak po novom nahradia stavebný zákon z roku 1976.Čítajte viac


Pôžička jedného z manželov

Azda každý sa stretol v praxi so situáciou, kedy jeden z manželov uzavrel s bankou zmluvu o pôžičke, a to bez vedomia druhého manžela. Aké to má však dôsledky? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je jeden z právnych dôsledkov uzavretia manželstva ako právneho stavu.Čítajte viac


Od 1. marca funguje tzv. KURZARBEIT

Odo dňa 01. marca 2022 vstúpi do účinnosti zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona bude možné zo strany zamestnávateľa požiadať o poskytnutie finančnej podpory. Dôvodová správa k tomuto zákonu uvádza, že jeho predmetom je poskytovanie podpory zamestnávateľom v čase skrátenej práce - tzv. kurzarbeit.

Primárnym cieľom tejto podpory je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnancov v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa. Vonkajším faktorom sa rozumie faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom zamestnávateľom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci; za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Na účely tohto zákona je obmedzením činnosti zamestnávateľa prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.


Pomoc pre vymazané subjekty z Obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo v spolupráci s registrovými súdmi spustiť tzv. „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra, ktoré nesplnili svoje povinnosti do stanoveného termínu. Čítajte viac


Návrh na dodatočné prejednanie dedičstva

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa po právoplatnosti dedičského konania po zosnulom následne objaví ďalší, resp. nový a neprededený majetok. Ak máte záujem majetok predediť, vo vyššie uvedenej veci je potrebné podať návrh na súd na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku:
(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

Návrh na dodatočné prejednanie dedičstva je potrebné podať na príslušný súd a žiadať, aby rozhodol o novom nájdenom majetku. Príslušným okresným súdom je súd miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase úmrtia. Súd Vám následne pridelí notára, prostredníctvom ktorého dôjde k prejednaniu dedičstva. Je dôležité však poukázať na to, že pri dodatočnom prejednaní dedičstva sa vždy prejednávajú iba veci, ktoré zahrnuté v pôvodnom dedičskom konaní neboli. Skoršie a právoplatne uzavreté dedičské konanie sa dodatočne neotvára a rozhodnutie sa už nemení, dochádza iba k dopĺňaniu o nový neprededený majetok.

V prípade, ak máte o podanie tohto návrhu záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh na dodatočné prejednania dedičstva vrátane jeho podania na príslušný súd. Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.


Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa vlastník nehnuteľnosti, a to bytu, domu či pozemku, nemôže domôcť toho, aby jeho nehnuteľnosť bola vyprataná. Môže ísť o prípady skončenia nájomného vzťahu, kedy nájomca odmieta opustiť predtým prenajatý byt, či o hnuteľné veci, ktoré tretia osoba „uskladnila“ na Vašom pozemku a odmieta ich odpratať. Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

V tomto kontexte Vám však neodporúčame riešiť danú situáciu tak, že spornú nehnuteľnosť vypracete sami „na vlastnú päsť“. Ako vhodné riešenie sa javí práve podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti na súd. Príslušným prvostupňovým súdom je súd, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Aktívne legitimovaným účastníkom súdneho konania je vlastník nehnuteľnosti, a naopak pasívne legitimovaným subjektom je osoba, ktorá „užíva“ danú nehnuteľnosť bez právneho dôvodu.

V prípade, ak máte o podanie tejto žaloby záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o vypratanie nehnuteľnosti vrátane jej podania na príslušný súd.  Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.


Povinnosť doplniť údaje do obchodného registra od 01.10.2021

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú okrem iného povinnosť zosúladiť a potvrdiť zapisované údaje uvedené v registri. Za dôležité zároveň považujeme to, že spoločnosti majú pri podaní návrhu na zápis zmeny údajov v obchodom registri po dátume 30. september 2021 povinnosť doplniť identifikačné údaje nasledovných osôb.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (ako je dátum narodenia, rodné číslo, prípadne iný identifikátor akým je číslo občianskeho preukazu alebo IČO, ak ide o právnickú osobu) o:

  • spoločníkoch,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020,

sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zapísania identifikačných údajov do obchodného registra do uvedeného dátumu, hrozí podnikateľom sankcia, a to pokuta do výšky 3 310 eur.

V prípade, ak máte o doplnenie údajov do obchodného registra záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra vrátane jeho podania na príslušný súd.