Susedské spory - ako ich riešiť?

Konflikty a nezhody medzi susedmi sú súčasťou bežného života, pričom mnohokrát nie sú riešiteľné vzájomnou dohodou. Susedské spory upravuje Občiansky zákonník (ďalej ako "OZ")vo svojej druhej časti, konkrétne v § 127, kde vo vzťahu k vlastníkovi veci ukladá povinnosť zdržať sa všetkého, čím by výkonom svojho práva nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Ide o dôležitý aspekt ochrany vlastníckeho práva, pričom sa každému vlastníkovi veci zakazuje obťažovať alebo ohrozovať výkon práv susedov. K tomuto neoprávnenému zásahu do vlastníckeho práva medzi susedmi dochádza prostredníctvom imisii.

Imisie spočívajú v zasahovaní do sféry susedskej veci napríklad presahovaním konárov stromov, koreňov, tienením, v zásahoch plynnými látkami, hlukom, pevnými, tekutými odpadmi, dymom, vnikaním zvierat či osôb na cudzií majetok a podobne. V prípade, že už došlo k takémuto zásahu do vlastníckeho práva a nie je možná dohoda, či iné mimosúdne riešenie, súd môže uložiť osobe povinnosť zamedzenia takéhoto obťažovania alebo ohrozovania výkonu práv susedného vlastníka. Vzhľadom na takúto situáciu sa ochrana poskytuje už existujúcemu obťažovaniu susedskými imisiami, nie len hroziacemu rušeniu. Je dôležité zdôrazniť, že sa nezakazuje akékoľvek obťažovanie, ale iba také, ktoré svojou intenzitou a trvaním prekračuje primeranú mieru alebo vážne ohrozuje výkon práv suseda.

Prostredníctvom negatórnej žaloby je okrem iného možné uložiť aj povinnosť oplotiť pozemok. Osobitný dôraz je kladený na riešenie problému presahovania vetiev alebo koreňov stromu na pozemok. V tomto prípade zákon umožňuje odstrániť zo svojho pozemku tieto presahujúce časti stromu za predpokladu, že je to vykonané šetrne a mimo vegetačného obdobia rastliny. Tento zásah musí opäť spĺňať požiadavku primeranosti tak, aby nedošlo k zničeniu rastliny. Koncepcia susedských vzťahov upravená v § 127 OZ sa nevzťahuje len na bezprostredných susedov, ale aj ďalších vlastníkov veci, ktorí môžu byť takýmito zásahmi do vlastníckeho práva ohrození.

Ak sa stratávate s podobnými problémami, neváhajte sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, kde Vám s
riešením susedských sporov radi pomôžeme.


Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, v skratke BSM, je právny vzťah, ktorý existuje v spojitosti s manželstvom.Čítajte viac


Diskriminácia na pracovisku

To, ako je so zamestnancami zaobchádzané na pracovisku vo veľkej miere ovplyvňuje ich následné pracovné nasadenie, výkon, ale aj postoj k práci. Príjemné a vyhovujúce pracovné prostredie nie je samozrejmosťou.Čítajte viac


Ponuka práce - právny asistent

PONUKA PRÁCE

Advokátska kancelária LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o. so sídlom v Žiline hľadá študenta na pozíciu:

právny asistent

Miesto výkonu práce: Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina
Pracovná pozícia: právny asistent
Náplň práce: príprava právnej dokumentácie, komunikácia s orgánmi verejnej moci, administratívna práca, práca podľa pokynov advokáta
Pracovný čas: flexibilný, podľa potreby kancelárie, home office
Požiadavky na uchádzača: študent právnickej fakulty - 3. ročník Bc. a vyššie, komunikatívnosť, flexibilnosť, spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody

Svoj životopis zasielajte na emailovú adresu lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk

LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Advokátska kancelária
JUDr. Andrej Lalinský
Advokát a konateľ


Pôžička jedného z manželov počas trvania BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je vo všeobecnosti viazané na trvanie manželstva. Počas trvania manželstva však nie je vylúčené, že niektorý z manželov podpíše s bankou zmluvu o pôžičke.Čítajte viac


Nová súdna mapa

Od 01.06.2023 nastala v našej súdnej mape dôležitá zmena. V rámci novej súdnej mapy niektoré súdy zanikli a odovzdali svoju agendu preberajúcemu súdu.Čítajte viac


Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

Vedeli ste o tom, že ak to zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy? Tento spôsob je možné využiť od 01.02.2023.Čítajte viac


Novinky v pracovnom práve

Minulý rok nám priniesol v pracovnom práve viaceré zmeny. Koncom roka 2022 nastali tak viaceré dôležité zmeny, ktoré si uvedieme nižšie. Jednou z motivácií pre zmeny v pracovnom práve je aj tzv. work-life balance, čo znamená, že ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Zásadná zmena spočíva napríklad v zavedení tzv. otcovskej dovolenky, kde nárok patrí otcovi v rozsahu 14 kalendárnych dní, a to v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Medzi ďalšie zmeny patrí skutočnosť, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času; tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska ochrany zamestnancov je napríklad pozitívna zmena v tom, že ak zamestnanec v pracovnoprávnom spore oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo z dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje práva a právom chránené záujmy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, zamestnávateľ musí preukázať, že k skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov.

V prípade, že potrebujete poskytnúť právne poradenstvo v tejto oblasti, radi vám pomôžeme.


Zápis do RPVS aj pre české firmy

V poslednom období sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany českých klientov o zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Na základe toho sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku služieb o zápis do RPVS aj pre české firmy. Proces zápisu je možné pohodlne vybaviť aj bez osobného stretnutia. 

Kto je partner verejného sektora? 

  • Je to je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.
  • Do registra sa povinne zapisujú napríklad aj osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba, na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia.

Čo je pri zápise do RPVS dôležité?

  • Partner verejného sektora sa do RPVS nemôže zapísať sám, ale musí si zabezpečiť oprávnenú osobu. 
  • Jednou z týchto oprávnených osôb je aj advokát, s ktorým musí partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
  • Oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS tzn. prvozápis, zmena či výmaz zapísaných údajov. 

Aký je postup pri zápise do RPVS?

  1. Partner verejného sektora musí oprávnenej osobe doložiť požadované dokumenty, napr. v prípade s.r.o. je to zakladateľská listina, výpis z Obchodného registra, zoznam konečných užívateľov výhod.Ku každému konečnému užívateľovi výhod partner verejného sektora poskytne zároveň potrebné identifikačné údaje.
  2. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov vypracuje tzv. verifikačný dokument, v ktorom identifikuje konečného užívateľa výhod a popíše vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera. 
  3. Následne verifikačný dokument spolu s prílohami pošle registrovému orgánu, ktorý návrh posúdi a rozhodne, či subjekt do registra zapíše.
  4. Po obdržaní všetkých potrebných vstupných dokladov trvá celý proces zápisu 3 - 5 dní. 

Ak máte záujem o spoluprácu pri zápise do RPVS s našou Advokátskou Kanceláriou, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 903 885 480 alebo mailom na lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk.


Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Častým dôvodom nehodovosti v cestnej premávke je práve užitie alkoholu zo strany vodiča. Polícia takmer dennodenne upozorňuje na prípady, kedy vodič pod vplyvom týchto látok spôsobí dopravnú nehodu.Čítajte viac