Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

Vedeli ste o tom, že ak to zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy? Tento spôsob je možné využiť od 01.02.2023.Čítajte viac


Novinky v pracovnom práve

Minulý rok nám priniesol v pracovnom práve viaceré zmeny. Koncom roka 2022 nastali tak viaceré dôležité zmeny, ktoré si uvedieme nižšie. Jednou z motivácií pre zmeny v pracovnom práve je aj tzv. work-life balance, čo znamená, že ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Zásadná zmena spočíva napríklad v zavedení tzv. otcovskej dovolenky, kde nárok patrí otcovi v rozsahu 14 kalendárnych dní, a to v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Medzi ďalšie zmeny patrí skutočnosť, že zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času; tým nie je dotknuté obmedzenie inej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska ochrany zamestnancov je napríklad pozitívna zmena v tom, že ak zamestnanec v pracovnoprávnom spore oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa došlo z dôvodu, že si zamestnanec uplatňoval svoje práva a právom chránené záujmy vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, zamestnávateľ musí preukázať, že k skončeniu pracovného pomeru došlo z iných dôvodov.

V prípade, že potrebujete poskytnúť právne poradenstvo v tejto oblasti, radi vám pomôžeme.


Zápis do RPVS aj pre české firmy

V poslednom období sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany českých klientov o zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Na základe toho sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku služieb o zápis do RPVS aj pre české firmy. Proces zápisu je možné pohodlne vybaviť aj bez osobného stretnutia. 

Kto je partner verejného sektora? 

  • Je to je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.
  • Do registra sa povinne zapisujú napríklad aj osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba, na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia.

Čo je pri zápise do RPVS dôležité?

  • Partner verejného sektora sa do RPVS nemôže zapísať sám, ale musí si zabezpečiť oprávnenú osobu. 
  • Jednou z týchto oprávnených osôb je aj advokát, s ktorým musí partner verejného sektora uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
  • Oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS tzn. prvozápis, zmena či výmaz zapísaných údajov. 

Aký je postup pri zápise do RPVS?

  1. Partner verejného sektora musí oprávnenej osobe doložiť požadované dokumenty, napr. v prípade s.r.o. je to zakladateľská listina, výpis z Obchodného registra, zoznam konečných užívateľov výhod.Ku každému konečnému užívateľovi výhod partner verejného sektora poskytne zároveň potrebné identifikačné údaje.
  2. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov vypracuje tzv. verifikačný dokument, v ktorom identifikuje konečného užívateľa výhod a popíše vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera. 
  3. Následne verifikačný dokument spolu s prílohami pošle registrovému orgánu, ktorý návrh posúdi a rozhodne, či subjekt do registra zapíše.
  4. Po obdržaní všetkých potrebných vstupných dokladov trvá celý proces zápisu 3 - 5 dní. 

Ak máte záujem o spoluprácu pri zápise do RPVS s našou Advokátskou Kanceláriou, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 903 885 480 alebo mailom na lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk.


Šoférovanie pod vplyvom alkoholu

Častým dôvodom nehodovosti v cestnej premávke je práve užitie alkoholu zo strany vodiča. Polícia takmer dennodenne upozorňuje na prípady, kedy vodič pod vplyvom týchto látok spôsobí dopravnú nehodu.Čítajte viac


Upozorňujeme na podvody na inzerátoch

Podvody na inzerátoch sú už dlhodobo známe. Polícia na ne upozorňuje takmer dennodenne. Paradoxom však je, že podvody neprichádzajú len od potencionálnych predávajúcich, ale aj od potencionálnych kupujúcich.Čítajte viac


Vstupenky na niektoré podujatia sú po novom vystavované na meno diváka

V športovej legislatíve nás od 01. júna zastihli viaceré zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 1/2014 z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorá nadobudla účinnosť už 1. júna 2022. Čítajte viac


Zmeny v stavebnej legislatíve od 01. apríla 2024

V stavebnej legislatíve nás od 01. apríla 2024 čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR schválili rovno dva nové zákony, ktorými sú a) zákon o výstavbe a b) zákon o územnom plánovaní. Tieto dva nové zákony tak po novom nahradia stavebný zákon z roku 1976.Čítajte viac


Pôžička jedného z manželov

Azda každý sa stretol v praxi so situáciou, kedy jeden z manželov uzavrel s bankou zmluvu o pôžičke, a to bez vedomia druhého manžela. Aké to má však dôsledky? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je jeden z právnych dôsledkov uzavretia manželstva ako právneho stavu.Čítajte viac


Od 1. marca funguje tzv. KURZARBEIT

Odo dňa 01. marca 2022 vstúpi do účinnosti zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona bude možné zo strany zamestnávateľa požiadať o poskytnutie finančnej podpory.Čítajte viac


Pomoc pre vymazané subjekty z Obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti SR sa rozhodlo v spolupráci s registrovými súdmi spustiť tzv. „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra, ktoré nesplnili svoje povinnosti do stanoveného termínu. Čítajte viac