Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa vlastník nehnuteľnosti, a to bytu, domu či pozemku, nemôže domôcť toho, aby jeho nehnuteľnosť bola vyprataná. Môže ísť o prípady skončenia nájomného vzťahu, kedy nájomca odmieta opustiť predtým prenajatý byt, či o hnuteľné veci, ktoré tretia osoba „uskladnila“ na Vašom pozemku a odmieta ich odpratať. Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

V tomto kontexte Vám však neodporúčame riešiť danú situáciu tak, že spornú nehnuteľnosť vypracete sami „na vlastnú päsť“. Ako vhodné riešenie sa javí práve podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti na súd. Príslušným prvostupňovým súdom je súd, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza predmetná nehnuteľnosť. Aktívne legitimovaným účastníkom súdneho konania je vlastník nehnuteľnosti, a naopak pasívne legitimovaným subjektom je osoba, ktorá „užíva“ danú nehnuteľnosť bez právneho dôvodu.

V prípade, ak máte o podanie tejto žaloby záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o vypratanie nehnuteľnosti vrátane jej podania na príslušný súd.  Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.


Povinnosť doplniť údaje do obchodného registra od 01.10.2021

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú okrem iného povinnosť zosúladiť a potvrdiť zapisované údaje uvedené v registri. Za dôležité zároveň považujeme to, že spoločnosti majú pri podaní návrhu na zápis zmeny údajov v obchodom registri po dátume 30. september 2021 povinnosť doplniť identifikačné údaje nasledovných osôb.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (ako je dátum narodenia, rodné číslo, prípadne iný identifikátor akým je číslo občianskeho preukazu alebo IČO, ak ide o právnickú osobu) o:

  • spoločníkoch,
  • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020,

sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zapísania identifikačných údajov do obchodného registra do uvedeného dátumu, hrozí podnikateľom sankcia, a to pokuta do výšky 3 310 eur.

V prípade, ak máte o doplnenie údajov do obchodného registra záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra vrátane jeho podania na príslušný súd.


Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po samotnom rozvode tak bývalí manželia musia vyriešiť ešte ďalšiu záležitosť, a to ako si rozdeliť spoločný majetok, ktorý nadobudli počas trvania manželstva.Čítajte viac


Pribudlo nám nové súdne konanie: Konanie o potvrdení vydržania

Ešte donedávna bolo možné zapísať vlastnícke právo, ktoré ste nadobudli k nehnuteľnostiam z titulu vydržania, do príslušného katastra nehnuteľností na základe osvedčenia o vydržaní, ktoré vydávali notári v zmysle platného Notárskeho poriadku.Čítajte viac