Pôžička jedného z manželov počas trvania BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je vo všeobecnosti viazané na trvanie manželstva. Počas trvania manželstva však nie je vylúčené, že niektorý z manželov podpíše s bankou zmluvu o pôžičke.Čítajte viac


Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným – dôvody prijatia tejto úpravy

V minulom článku sme sa zaoberali možnosťou založenia spoločnosti aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.Čítajte viac


Zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

Vedeli ste o tom, že ak to zákon pripúšťa, spoločnosť môže byť založená aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy? Tento spôsob je možné využiť od 01.02.2023.Čítajte viac


Upozorňujeme na podvody na inzerátoch

Podvody na inzerátoch sú už dlhodobo známe. Polícia na ne upozorňuje takmer dennodenne. Paradoxom však je, že podvody neprichádzajú len od potencionálnych predávajúcich, ale aj od potencionálnych kupujúcich.Čítajte viac


Pôžička jedného z manželov

Azda každý sa stretol v praxi so situáciou, kedy jeden z manželov uzavrel s bankou zmluvu o pôžičke, a to bez vedomia druhého manžela. Aké to má však dôsledky? Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je jeden z právnych dôsledkov uzavretia manželstva ako právneho stavu.Čítajte viac


Zápis požadovaných identifikačných údajov v Obchodnom registri SR

Mali ste už možnosť všimnúť si novú funkciu nášho obchodného registra? Pri zadaní informatívneho výpisu z obchodného registra sa Vám môžu objaviť nasledovné ikony  a . Tieto ikony súvisia práve s povinnosťou dotknutých osôb mať zapísané všetky potrebné identifikačné údaje.Čítajte viac


Žaloba o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy spoluvlastník nehnuteľnosti už naďalej nemá záujem zotrvať v spoluvlastníctve s ostatnými spoluvlastníkmi. V prvom rade sa spoluvlastníci môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní dohodou. Ak však nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Pri samotnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa preferuje najskôr reálne rozdelenie samotnej nehnuteľnosti, a to podľa spoluvlastníckych podielov. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V prípade, ak máte o vypracovanie predmetnej dohody alebo o podanie tohto návrhu na súd záujem, radi Vám poradíme a poskytneme právne poradenstvo, a to aj online formou bez nutnosti osobného stretnutia. Zároveň Vám pripravíme návrh žaloby o rozdelenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vrátane jej podania na príslušný súd. Následne Vás budeme zastupovať aj počas konania.


Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti

V praxi sa často stretneme s prípadmi, kedy sa vlastník nehnuteľnosti, a to bytu, domu či pozemku, nemôže domôcť toho, aby jeho nehnuteľnosť bola vyprataná.Čítajte viac


Povinnosť doplniť údaje do obchodného registra od 01.10.2021

Spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú okrem iného povinnosť zosúladiť a potvrdiť zapisované údaje uvedené v registri.Čítajte viac


Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po samotnom rozvode tak bývalí manželia musia vyriešiť ešte ďalšiu záležitosť, a to ako si rozdeliť spoločný majetok, ktorý nadobudli počas trvania manželstva.Čítajte viac