Rýchle, kvalitné a seriózne právne služby

Ponúkame právne poradenstvo a služby, ktoré naplnia Vaše očakávania.

Obchodné právo

Zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností. Zápis konečného užívateľa výhod – Od 1.11.2018 vzniká firmám nová povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Pokiaľ firma túto povinnosť nesplní, konateľ môže dostať pokutu. Zastupovanie vo veciach zápisov do obchodného registra a živnostenského registra. Nekalá súťaž, klamlivá reklama. Právne vzťahy vnútri spoločnosti. Všetky úkony pomocou zaručeného elektronického podpisu.

Občianske právo

Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov zmlúv. Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vysporiadanie BSM, vymáhanie pohľadávok. Úprava práv k nehnuteľnostiam. Spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi. Zastupovanie v exekučnom konaní.

Právo nehnuteľností

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Úprava práv k nehnuteľnostiam. Vyporiadanie pozemkov. Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti advokátom. Spisovanie žalôb a iných podaní. Železničné právo.

Zmluvné právo

Príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Uplatňovanie nárokov pri porušení zmluvy. Podrobné analýzy zmlúv a detailné riešenia jednotlivých problémov.

Pracovné právo

Príprava a vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí. Zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch k zamestnávateľom. Zastupovanie zamestnávateľov vo vzťahoch k zamestnancom. Zastupovanie v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Zastupovanie v konaní o náhradu škody.

Trestné právo

Obhajoba v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom. Uplatňovanie nárokov poškodených.

Osobnostné práva

Posúdenie primeranosti zásahu. Zastupovanie pred súdom. Vypracovanie žalôb na ochranu osobnosti alebo ochranu dobrej povesti právnickej osoby.

Register partnerov verejného sektora

Komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora. Monitorovanie legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora. Posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora.

Ochrana osobných údajov – GDPR

Odborne Vám pomôžeme s prechodom na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov (tzv GDPR), a to vypracovaním príslušnej dokumentácie v úzkej súčinnosti s IZ špecialistami.

O nás

Advokátska kancelária LALINSKY ADVOKAT s.r.o. vznikla koncom roka 2012. Veľmi úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou MST PARTNERS s.r.o., ako aj inými advokátskymi kanceláriami, notárskym úradom a exekútorom, čím zabezpečuje trvalú splniteľnosť všetkých požiadaviek aj najnáročnejších klientov k maximálnej spokojnosti a v najvyššej kvalite.

JUDr. Andrej Lalinský

Advokát, konateľ spoločnosti

Sídlo v Žiline

Kálov 23
01001 Žilina

Pracovisko v Bratislave

Laurinská 3
811 01 Bratislava

Kontaktujte nás