GDPR

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o., so sídlom Kálov 653/23-2, Žilina, IČO: 47 253 096, (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 903 272 347, e-mailom na lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) („GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78) („Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 586/2003 Z. z.  o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 18) („Zákon o advokácií“) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 

poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; a

plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a

chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb; a

informovať našich klientov a potenciálnych klientov o právnych novinkách, prípadne aj o úspechoch advokátskej kancelárie.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej len „GDPR“) prípadne aj  preukazovanie,    uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, Advokátsky poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

klienti, protistrany klientov a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní právnych služieb

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pri  poskytovaní právnych služieb

 

Doba spracúvania

menoslov klientov a protokol klientskeho spisu vedený elektronicky, ku koncu kalendárneho roka a jeho tlačenú formu v kancelárii bez časového obmedzenia, v prípade ďalších údajov 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 215/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme  nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dotknuté osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch spoločností alebo družstiev, spoločníci, členovia družstva, zamestnanci, osoby blízke a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní služieb

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pri  poskytovaní služieb

 

Doba spracúvania

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov, údaje o konečnom užívateľovi výhod po dobu 5 rokov odo dňa zániku postavenia konečného užívateľa výhod v príslušnej obchodnej spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu dostupného na internete

 

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,, Advokátsky poriadok, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, GDPR

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dotknuté osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch spoločností alebo družstiev, spoločníci, členovia družstva, zamestnanci, osoby blízke a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pre príslušný účel spracúvania

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pre plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

 

Doba spracúvania

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov, a to vrátane monitorovania priestorov na účely ochrany majetku a zdravia

Právny základ

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Súvisiace predpisy

GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z.  trestný zákon, v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z. z.  Civilný mimosporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch, v znení neskorších predpisov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dotknuté osoby zaznamenané na zázname z kamerového systému

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: obrazový záznam dotknutej osoby

 

Doba spracúvania

15 dní po vyhotovení záznamu

 

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ

Čl. 89 GDPR

 

Súvisiace predpisy

Čl. 89 GDPR a Zákon o archívoch

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

klienti, protistrany klientov a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní právnych ako aj iných služieb

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v archívnych dokumentoch

 

Doba spracúvania

10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 

Účtovné a daňové účely

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

zamestnanci, spolupracujúce osoby, dodávatelia a odberatelia a ich zamestnanci a údaje ďalších dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z daňových a účtovných podkladov

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje dotknutých osôb v účtovných  daňových dokladoch

 

Doba spracúvania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 

Obchodná komunikácia

Právny základ

Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Našim oprávneným záujmom je nájsť čo najvhodnejšieho dodávateľa služieb pre potreby kancelárie

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dodávatelia a odberatelia a ich zamestnanci, resp. iné v ich mene komunikujúce osoby

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje dotknutých osôb (najmä identifikačné a kontaktné údaje)

 

Doba spracúvania

5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená

 

Vedenie obchodnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR a registra partnerov verejného sektora

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

konatelia, spoločníci, zamestnanci a  osoby blízke

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pre plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

 

Doba spracúvania

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom organizácia zanikla

 

údaje o konečnom užívateľovi výhod po dobu 5 rokov odo dňa zániku postavenia konečného užívateľa výhod v príslušnej obchodnej spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu dostupného na internete

 

Zasielanie právnych noviniek

Právny základ

Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Našim oprávneným záujmom je poskytovať klientom, bývalým klientom ako aj dotknutým osobám, ktoré nám udelili svoj súhlas novinky  z právneho prostredia

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

klienti a osoby, ktoré poskytli súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy na účel zasielania právnych noviniek

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: e-mailová adresa

 

Doba spracúvania

3 roky odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na uvedený účel

 

Propagácia spoločnosti (vrátane zverejnenia referencie klientov a názoru na spoluprácu s nami)

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

konatelia, zamestnanci a spolupracujúce osoby

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: kontaktné údaje a fotografia dotknutej osoby

 

Doba spracúvania

do konca kalendárneho  roka, v ktorom bol skončený pracovný pomer, zmluva o spolupráci alebo zmluvný vzťah

 

Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí advokátsku kanceláriu kontaktujú prostredníctvom kontaktnej

e-mailovej adresy

 

Právny základ

Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

potenciálni klienti

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: e-mailová adresa a osobné údaje poskytnuté vo vzájomnej komunikácii

 

Doba spracúvania

po nevyhnutnú dobu potrebnú na účel poskytnutia odpovede

 

Korešpondencia (písomná, elektronická), vedenia registratúry a evidencia pošty

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy, ponuky a ostatnú korešpondenciu potenciálnych klientov, dodávateľov služieb, resp. zamestnancov

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, Advokátsky poriadok, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dotknuté osoby – odosielatelia a príjemcovia korešpondencie  a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú vedené v evidencii pošty

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa,  prípadne ďalšie identifikačné údaje, prípadne údaj o dlžnej sume, o prípadnej exekúcií, o prípadnom sporovom konaní vednom v prospech, resp. proti dotknutej osobe a ďalšie osobné údaje, ktoré tvoria obsah  korešpondencie alebo elektronickej schránky

 

Doba spracúvania

10 rokov  po zaplnení knihy došlej pošty a knihy odoslanej pošty, t. j. od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky

 

Výber zamestnancov a predzmluvné pracovnoprávne vzťahy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

Uchádzači o zamestnanie

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v životopise, prípadne aj v doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 

Doba spracúvania

6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania

 

Personalistika a mzdy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,  ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

Zamestnanci, bývalý zamestnanci, spolupracujúce osoby a blízke osoby

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné číslo zamestnanca, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo,  číslo OP, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,  údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná škola, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, ú údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, osobné údaje v rozsahu odkopírovaných úradných dokladov: sobášny list, rodný list, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 

Doba spracúvania

osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení PP, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení PP

 

Sieťová bezpečnosť

Právny základ

Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Našim oprávneným záujmom je zabezpečenie bezpečnosti údajov nachádzajúcich sa v IT prostredí advokátskej kancelárie, a to prostredníctvom zaznamenávania logov o úkonoch vykonávaných jednotlivými osobami v rámci sieťovej infraštruktúry kancelárie.

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

zamestnanci, spolupracujúce osoby

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: identifikačné údaje a údaje týkajúce sa činnosti dotknutej osoby

 

Doba spracúvania

1 rok po roku, v ktorom bol log zaznamenaný

 

Žiadosti dotknutej osoby

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

Súvisiace predpisy

GDPR

 

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov

dotknuté osoby uplatňujúce práva im ako dotknutým osobám prislúchajúce

 

spracúvaný rozsah osobných údajov: identifikačné a kontaktné osobné údaje v rozsahu žiadosti a odpovede na žiadosť

 

Doba spracúvania

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. :

 

našim zamestnancom,

osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,

našim účtovným poradcom,

poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb,

Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania),

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

daňovému úradu, príslušnému súdu, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším príslušným orgánom verejnej moci, ktorým poskytujeme osobné údaje fyzických osôb v dôsledku plnenia povinností podľa príslušných právnych predpisov.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Na základe zmluvnej spolupráce pri poskytovaní právnych služieb s advokátmi/advokátskymi kanceláriami (informácie o spolupracujúcich advokátoch/advokátskych kanceláriách Vám poskytneme po doručení Vašej požiadavky na e-mail: lalinskyadvokat@lalinskyadvokat.sk), vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, nakoľko spoločne spracúvame Vaše osobné údaje. Dohodou spoločných prevádzkovateľov sme určili spoločné účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a taktiež sme určili príslušné zodpovednosti za plnenie povinností spoločných prevádzkovateľov podľa GDPR. Zmluvnými stranami aktuálne účinnej dohody sme My a vyššie uvedení advokáti/všetky vyššie uvedené advokátske kancelárie.

 

Základnou časťou vyššie uvedenej dohody spoločných prevádzkovateľov je dohoda o tom, že My sme prevádzkovateľom, ktorý poskytuje dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, ako aj prevádzkovateľom, ktorý prijíma všetky žiadosti dotknutých osôb voči ktorémukoľvek spoločnému prevádzkovateľovi. Týmto nie je dotknuté právo dotknutej osoby uplatňovať si v zmysle čl. 26 ods. 3 GDPR svoje práva podľa GDPR voči ktorémukoľvek zo spolupracujúcich advokátov/advokátskych kancelárii.

 

Ohľadom Vašich osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 

Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 

Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;

Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

 

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

 

Cookies sú:

 

Malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané webovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite. Cookies sú taktiež potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky procesy na webovej lokalite prebiehali bez problémov. Okrem toho cookies umožňujú používateľovi jednoduchšie opätovné využitie webovej lokality: informácie uložené v cookies pri prvej návšteve, napr. nastavenie jazyka  netreba opäť uvádzať. Tým sa webová stránka do určitej miery sama prispôsobuje Vašim individuálnym potrebám (ak na prístup na ňu používate to isté zariadenie).

 

Používame cookies z týchto dôvodov:

 

Poskytovanie optimálnej služby prispôsobenej požiadavkám klienta. Napríklad, niektoré informácie, ktoré sa Vám zobrazili pri prvej návšteve, sa Vám opätovne nezobrazia.

 

Samozrejme, zabezpečujeme organizačné a technické postupy pre ochranu Vašich osobných údajov a pre zabránenie straty informácií a nezákonného konania.

 

Používame tieto cookies:

 

icl_current_language – určuje jazyk webovej stránky vo formáte 2 miestneho jazykového kódu napr. sk

page_allow_cookie – true/false určuje či človek súhlasí alebo nesúhlasí s použitím cookies.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.