O nás

Advokátska kancelária LALINSKY ADVOKAT s.r.o. vznikla koncom roka 2012. Pre všetky Vaše potreby veľmi úzko spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, notárskym úradom a exekútorom, čím zabezpečuje trvalú splniteľnosť všetkých požiadaviek aj najnáročnejších klientov k maximálnej spokojnosti a v najvyššej kvalite.

JUDr. Andrej Lalinský

Advokát, konateľ spoločnosti

Právna prax

2010 -2012

Advokátska kancelária MST PARTNERS, Bratislava​

advokátsky koncipient

2009 - 2010

JUDr. Ernest Valko, PhD. (VALKO & PARTNERS), Bratislava

advokátsky koncipient

2007 - 2009

Železnice Slovenskej republiky, Stredisko hospodárenia s majetkom, Bratislava

právnik

2006 - 2007

JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, Žilina

právny asistent

2005 - 2006

JUDr. Alena Majerčiaková, Notársky úrad, Žilina

právny asistent

Vzdelanie

2012 - Advokátska skúška

2008 - Právnická fakulta Janka Jesenského v Sládkovičove (rigorózna skúška)

2002 - 2007 Trnavská univerzita v Trnave (magisterské štúdium)

Členstvo v profesijných organizáciách

Slovenská advokátska komora

2022 - Česká advokátska komora

Jazyky

anglický jazyk - pokročilý, vrátane právnej terminológie

nemecký jazyk - začiatočník

francúzsky jazyk - začiatočník

JUDr. Michaela Slaninková-Furdíková

advokátka

slaninkova@lalinskyadvokat.sk

JUDr. Michaela Furdíková študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2017, kde absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium.

Ďalej na fakulte absolvovala v roku 2019 aj rigorózne konanie v trestnom práve, kde jej bol udelený titul JUDr. (doktor práv).

V našej advokátskej kancelárii pracuje od začiatku roka 2014, a to najskôr ako právny asistent, neskôr na pozícií advokátsky koncipient a momentálne pracuje ako advokátka.

Venuje sa najmä oblasti obchodného práva, zakladania obchodných spoločností, registru partnerov verejného sektora, zápisu ochranných známok, trestnému právu, rodinnému právu a ďalším oblastiam občianskeho práva.

Okrem praxe v advokátskej kancelárii pracovala tiež v mzdovej a personálnej kancelárii, kde sa venovala pracovnému právu.

Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Katarína Stráňavová

koncipientka

katarina.stranavova@lalinskyadvokat.sk

JUDr. Katarína Stráňavová absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rokoch 2015 – 2020. Na fakulte zároveň absolvovala v roku 2022 rigorózne konanie v odvetví civilného práva procesného a bol jej udelený titul JUDr. (doktor práv).

V našej advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2018, pričom pracovala na pozícii právneho
asistenta a v súčasnosti pôsobí na pozícii advokátskeho koncipienta.

V rámci právnych služieb poskytovaných našou advokátskou kanceláriou sa zameriava
predovšetkým na oblasť občianskeho práva, zmluvného práva, práva nehnuteľností, trestného práva, obchodného práva, práva obchodných spoločností, zápisu subjektov do registra partnerov verejného sektora a venuje sa aj oblasti ochrany osobných údajov.

Predchádzajúce pracovné skúsenosti v oblasti práva získala počas absolvovania stáže v anglickom Birminghame v rokoch 2018 – 2019, kde pôsobila v právnickej firme zaoberajúcej sa zastupovaním poškodených pri uplatňovaní ich nárokov z ublíženia na zdraví.

Aktívne ovláda anglický jazyk.

Mgr. Michaela Sklenárová

koncipientka

sklenarovam@lalinskyadvokat.sk

Mgr. Michaela Sklenárová študovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium ukončená v roku 2022.

V našej advokátskej kancelárii pracuje od roku 2018, a to na pozícií právneho asistenta, pričom od roku 2022 pracuje na pozícií advokátskeho koncipienta. Okrem praxe v advokátskej kancelárii sa počas školy venovala aj študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), kde pre rok 2021 získala 1. miesto na Československom kole o najlepšiu prácu ŠVOČ, ktoré sa konalo v Bratislave, v sekcii: Súkromné právo. Pre rok 2022 získala 3. miesto na Československom kole o najlepšiu prácu ŠVOČ v Košiciach, v sekcii: Súkromné právo.

Okrem iného sa venuje aj inej publikačnej činnosti v oblasti občianskeho práva, na ktoré sa primárne zameriava. V súčasnosti pôsobí aj na externom doktorandskom štúdiu Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Eva Slováková

koncipientka

slovakova@lalinskyadvokat.sk

Je absolventkou Vysokej školy v Sládkovičove, Fakulty práva Janka Jesenského.

V roku 2014 úspešne absolvovala obhajobu rigoróznej práce a zložila rigoróznu skúšku na
Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Právne skúsenosti nadobudla už popri štúdiu na právnickej fakulte, kedy ako študentka mala príležitosť praxe na okresnej prokuratúre. Po ukončení štúdia v roku 2012 pôsobila niekoľko mesiacov ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárií v Žiline.

Následne od januára 2013 pôsobila na pozícií vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde, kde nabrala rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti rodinného, civilného, obchodného, správneho ale i pracovného práva.

Po viac ako siedmych rokoch práce v justícií sa rozhodla pre návrat k advokácií, kde vidí aj svoje ďalšie smerovanie.

– ako advokátska koncipientka pôsobí v našej kancelárii od roku novembra 2022

– v súčasnosti sa odborne zameriava najmä na oblasti občianskeho, obchodného a trestného práva, pričom svoju špecializáciu rozširuje o oblasť správneho práva a konkurzného práva.

Mgr. Mária Martiniaková

Office Manager

Mail: info@lalinskyadvokat.sk
Tel: 0903 272 347